Política de qualitat i medi ambient

Adeslas Dental és una organització dedicada a la prestació de serveis odontològics on la qualitat del nostre servei, la preocupació per la salut dental dels pacients i el compromís amb la societat, així com el respecte pel medi ambient, són elements fonamentals per a l’eficaç desenvolupament de la seva activitat, la millora contínua i l’èxit sostingut de l’organització.

El nostre compromís és oferir serveis odontològics que donin resposta a les expectatives dels clients proporcionant un servei del més alt nivell, proper i eficient.

Per assegurar el compliment eficient d’aquestes activitats de l’organització, la direcció ha establert un Sistema Integrat de Gestió (SIG) que abasta les activitats de prestació integral de serveis odontològics a pacients, com un dels eixos estratègics de l’organització, la finalitat del qual és aconseguir la plena satisfacció dels pacients, garantint al mateix temps la conservació de l’entorn. El SIG estableix les directrius que han de guiar l’actuació d’Adeslas Dental, els principis bàsics de la qual són els següents:

  • El pacient és el centre objectiu de la nostra activitat, per la qual cosa l’eficàcia, el rigor i la responsabilitat en l’assistència sanitària són els nostres valors de treball. Es gestiona pensant en el pacient, mantenint amb ell un diàleg clar i obert, informant-lo amb transparència i fent l’esforç de situar-se al seu lloc per interioritzar de la manera més eficient les seves necessitats i inquietuds, donant-los una resposta àgil i adequada a les seves necessitats i expectatives, i anticipant-se, fins i tot, a les seves demandes. Per això:
    – El servei ofert al pacient garanteix els seus interessos tant en el plànol assistencial com en el plànol econòmic.
    – Aspira a aconseguir l’excel·lència en l’atenció als pacients en el plànol assistencial i humà a través d’una organització orientada al pacient.
  • S’identifiquen, comprenen i satisfan les necessitats i expectatives d’altres parts interessades. S’inclou el compliment de tots els requisits legals i reglamentaris aplicables als diferents processos.
  • Es garanteix la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació, minimitzant els impactes derivats de les seves activitats odontològiques (gestió de residus, radiacions ionitzants, etc.), millorant l’acompliment ambiental de manera contínua mitjançant la racionalització del consum de recursos naturals i energia, promovent una eficient utilització d’aquests i fomentant l’ús de les millors tecnologies disponibles que permetin aconseguir aquests objectius d’optimització.
  • El personal es considera un dels principals actius de l’organització, promovent la formació, sensibilització i motivació dels empleats amb l’objectiu d’aconseguir la satisfacció del client i minimitzant la incidència ambiental de les actuacions desenvolupades a les clíniques.
  • S’apliquen criteris de sostenibilitat en el desenvolupament i l’exercici de les activitats de totes les clíniques i oficines centrals.
  • Es realitza la cerca d’oportunitats de millora contínua com a principi que guia les actuacions de tots els membres d’Adeslas Dental, identificant i eliminant les possibles causes de defectes o deficiències en processos, contribuint d’aquesta manera a la major eficàcia de la seva activitat.

Per materialitzar aquestes directrius, Adeslas Dental, i, en concret, la seva direcció assegura els recursos necessaris per aconseguir el compliment que s’estableix al Sistema Integrat de Gestió, adoptant aquesta política com a marc de referència per establir i revisar els objectius del SIG i satisfer els requeriments de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015 involucrant als diferents estaments de l’organització i desenvolupant les seves aptituds i capacitats a través de la formació, a més de transmetre les habilitats i els mecanismes necessaris per al compliment de les seves diverses funcions.

Per poder comprovar el grau d’adhesió de l’organització a aquests principis, la direcció d’Adeslas Dental, en l’àmbit del Comitè del SIG, estableix, analitza i revisa periòdicament els objectius del SIG.

Direcció d’Àrea Centres Dentals
22/12/2017

SGS-ISO 9001      SGS-ISO 14001