Política de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Adeslas Dental, SAU (en endavant, “Adeslas Dental”);

Domicili social: carrer de Joaquín Costa, 35, 28002 – Madrid;

NIF: A-79347266;

E-mail: [email protected] 

Adeslas Dental és filial de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances (en endavant, “SegurCaixa Adeslas”) amb NIF A-28011864 i domicili social al passeig de la Castellana núm. 259C – 6a planta – Torre de Cristal, 28046, Madrid, que ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (en endavant, “DPD”), per a SegurCaixa Adeslas i totes les seves entitats filials. Es podrà posar en contacte amb el DPD adreçant-se al correu electrònic [email protected] o per correu postal a la seu social de SegurCaixa Adeslas, amb la referència “Delegat de Protecció de Dades Adeslas Dental”.

2. FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que disposa el Reglament UE 679/2016 de Protecció de Dades (en endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPD-GDD”), a través de la present Política de Privacitat, s’informa l’interessat (en endavant, l’“interessat”) de les finalitats per a les quals es tracten les seves dades personals.

Tractaments obligatoris

Adeslas Dental, en la prestació assistencial o per a aquells interessats que sol·licitin una primera visita, tractarà les dades personals de manera automatitzada i no automatitzada sobre la base de la prestació d’un servei, amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis d’assistència dental, com també per tramitar el servei de citació, inclosa la citació on-line. La gestió on-line de la cita generarà un justificant del tràmit realitzat, que serà remès a través de les dades de contacte facilitades per l’interessat.

A més, les dades personals dels pacients seran tractades amb la finalitat de gestionar l’obertura i el manteniment de la seva història clínica, d’acord amb una obligació legal imposada per la legislació aplicable.

Addicionalment, Adeslas Dental podrà tractar les seves dades personals per complir qualsevol altra obligació legal que li incumbeixi, específicament obligacions relacionades amb la regulació de la prestació de serveis d’assistència sanitària, la legislació de distribució d’assegurances, la normativa mercantil, financera, tributària o de consum, entre d’altres.

Tractaments voluntaris

També es podran dur a terme altres tractaments de dades personals que no responen a la necessitat d’executar un contracte o complir amb una obligació legal i als quals l’interessat es podrà oposar.

Així, sempre que l’interessat no s’hi oposi i hagi rebut algun tipus de prestació o assistència per part d’Adeslas Dental, es considerarà que manté una relació activa amb l’entitat que, d’acord amb un interès legítim, podrà remetre per qualsevol canal de comunicació, inclosos mitjans electrònics, informació sobre ofertes o promocions dels serveis o productes oferts per Adeslas Dental. Per a això, l’informem que es podran analitzar les seves dades personals amb l’objectiu d’elaborar-ne un perfil que permeti que aquestes comunicacions s’ajustin tot el possible a les seves necessitats i preferències.

Així mateix, d’acord amb un interès legítim, Adeslas Dental el podrà contactar, a través de les dades de contacte facilitades, per remetre-li informació sobre les seves cites, recordatoris sobre revisions o calendari recomanat d’higiene o cura dental. En qualsevol moment podrà manifestar la seva oposició a la remissió d’aquestes comunicacions.

Al seu torn, les dades personals es podran tractar per fer enquestes amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre l’atenció rebuda, com també amb finalitats estadístiques o d’estudis de mercat; que es faran servir únicament per millorar i desenvolupar els serveis assistencials i de gestió d’Adeslas Dental, tot això basant-se l’interès legítim de l’entitat.

Addicionalment, a través del web d’Adeslas Dental ens podrà donar el consentiment amb l’objectiu que tractem les seves dades de contacte per a les següents finalitats: (i) subscriure’s al nostre blog i mantenir-se informat de les novetats de la mateixa; (ii) remetre-li informació comercial sobre serveis o productes oferts per Adeslas Dental; (iii) facilitar-li informació sobre productes asseguradors en els quals Adeslas Dental actuï en qualitat de mediador d’assegurances; (iv) traslladar-li qualsevol altra informació sol·licitada per l’interessat. El seu consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Com a pacient, les seves dades personals es conservaran mentre siguin necessàries per atendre obligacions derivades de la prestació dels serveis d’assistència dental. La documentació clínica necessària per a la deguda assistència al pacient es conservarà durant el temps adequat a cada cas i, segons estableix la legislació sanitària aplicable, com a mínim durant cinc anys des de la data de l’alta de cada procés assistencial.

Un cop acabi la relació contractual derivada de la prestació assistencial, com també en aquells casos en què l’interessat sol·liciti la supressió de les seves dades, aquestes es bloquejaran durant el període en el qual puguin ser necessàries per a l’exercici o la defensa en accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tractar de nou per aquest motiu. Superat aquest període, les dades se suprimiran de manera definitiva.

Per a aquells tractaments de dades basats en el consentiment de la persona interessada, les dades es tractaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides, llevat que comuniqui la revocació del consentiment lliurement prestat a través dels diferents canals habilitats.

4. ORIGEN DE LES DADES

Les dades personals dels interessats les pot facilitar a Adeslas Dental el propi interessat en qualsevol moment de la relació, a través dels formularis de la pàgina web o dels formularis proporcionats en qualsevol de les nostres clíniques dentals, com també per qualsevol altre mitjà habilitat per Adeslas Dental.

L’interessat serà responsable de l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, de manera que Adeslas Dental no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels interessats. Adeslas Dental es reserva el dret de rectificar o suprimir les dades falses o incorrectes, sense perjudici de prendre les accions legals oportunes en cada cas. Quan les dades facilitades corresponguin a un tercer, l’interessat tindrà l’obligació d’informar i obtenir el seu consentiment sobre els tractaments descrits en aquest text. En el cas concret de menors d’edat, si l’interessat no és el representant legal del menor, es compromet a obtenir el consentiment exprés de representant legal del menor.

5. DESTINATARIS DE LES DADES RECOLLIDES

Adeslas Dental no farà cessions de dades a tercers sense el consentiment previ de l’interessat, excepte les indicades a continuació i per a les següents finalitats i els següents destinataris: (i) administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, com també la matriu del grup mercantil, per complir amb obligacions legals derivades de la regulació de la prestació de serveis d’assistència sanitària, la legislació de distribució d’assegurances, com també la normativa mercantil, financera, tributària, de consum o qualsevol altra d’aplicable a l’activitat desenvolupada per Adeslas Dental; (ii) prestadors de serveis, quan sigui necessari per a la prestació assistencial; (iii) SegurCaixa Adeslas, en el cas que l’interessat sigui assegurat, amb l’objectiu de fer les comprovacions oportunes perquè es pugui beneficiar de la seva situació com a assegurat o, en el cas que l’interessat hagi mostrat interès en algun dels productes de SegurCaixa Adeslas, accedir a les seves dades per contactar-lo i prestar-li el servei sol·licitat.

També podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis amb els quals Adeslas Dental mantingui una relació contractual i tinguin la condició d’encarregats de tractament.

6. EXERCICI DE DRETS

D’acord amb el que disposa el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament, com també revocar el consentiment prestat, adjuntant una còpia del seu DNI o qualsevol altre document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o els drets que vol exercir, a través dels canals següents:

  • Per correu postal adreçat a “Tramitació de drets de privacitat” al carrer d’Arturo Soria, 336, planta 4a, 28033, Madrid;
  • Presencialment a qualsevol de les clíniques dentals d’Adeslas Dental;
  • Enviant un e-mail a [email protected] amb l’assumpte “Exercici de drets”.

Si té qualsevol dubte en relació amb l’exercici dels seus drets, es pot posar en contacte amb el delegat de Protecció de Dades a través dels mitjans de contacte indicats al primer apartat de la present Política de Privacitat.

Finalment, l’informem que es podrà adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

7. ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Adeslas Dental es reserva el dret d’actualitzar i fer canvis en la Política de Privacitat, fins i tot sense que hi hagi notificació prèvia a l’interessat. Aquestes modificacions s’han de fer efectives en el moment de la publicació al lloc web, on estaran disponibles per a l’interessat en tot moment. En aquest sentit, recomanem que es consulti regularment el contingut de la Política de privadesa per estar a corrent de qualsevol modificació que afecti el processament de dades dins de la pàgina web.

8. ÚS DEL WEB

Adeslas Dental podrà tractar les dades personals dels interessats captats a través dels formularis que es puguin habilitar en aquest web, per a qualsevol altra finalitat definida expressament en el propi formulari.

En els formularis que es puguin habilitar en el lloc web, l’interessat haurà d’aportar, almenys, aquells camps marcats com a obligatoris ja que, en cas contrari, no es podrà dur a terme a la finalitat perseguida en el formulari.

Les dades demanades a través dels formularis d’aquest web es podran comunicar internacionalment, amb les garanties establertes per la Comissió Europea, a través de les Clàusules Contractuals Tipus, per a la realització de transferències internacionals de dades.

Finalment, la utilització d’aquest lloc web no és apta per a menors de 14 anys. Per això, l’usuari manifesta que és major de 14 anys i que totes les dades que hagi pogut facilitar a Adeslas Dental corresponen a la seva persona. Els menors de 14 anys que introdueixin dades personals en algun apartat d’aquest lloc web que així els sol·liciti hauran de disposar del previ consentiment o l’autorització del titular de la pàtria potestat o tutela,  que seran considerats responsables de les accions i els actes realitzats per aquests menors a càrrec seu.

Última actualització: 30 de juny de 2021
© Adeslas Dental. Tots els drets reservats